Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/41/all ca Ricoh adquireix DocuWare http://www.tps-telecon.es/ca/blog/ricoh-adquireix-docuware <p><strong>Ricoh</strong>, principal partner de Telecon Printing Solutions, ha completat a l&#39;agost l&#39;adquisici&oacute; de <strong>DocuWare</strong>, prove&iuml;dora de software de gesti&oacute; documental per Telecon Business Solutions.</p> <p><img alt="Logo Ricoh Partner" src="/sites/default/files/TPS-RICOH-PARTNER-Barcelona-300-geo.jpg" style="width: 300px; height: 55px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/ricoh-adquireix-docuware" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestio Documental Barcelona Grup Telecon Ricoh Software Sun, 24 Nov 2019 17:11:45 +0000 TPS 491 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503SP a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir una fotocopiadora professional A3 color per les seves oficines a Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa internacional amb servei de consultor&iacute;a tecnologica i financera contacta des de la seva seu a Barcelona amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-professionals">fotocopiadores professionals</a>.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per poder recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per assessorar en la compra d&#39;una fotocopiadora.</p> <p>Segons el tipus de treball i volum del mateix, se li indica al client que necessita una fotocopiadora professional color amb format A3.</p> <p>Se li recomana el model Ricoh MP C4503sp. Aquest model admet el format SRA3 per a algunes publicacions i pl&agrave;nols que necessiten imprimir en l&#39;empresa.</p> <p>A m&eacute;s, aquest model de fotocopiadores Ricoh permet velocitats de impressi&oacute; de fins a 45 p&agrave;gines per minut, suficients per a la quantitat d&#39;impressions i personal que far&agrave;n &uacute;s de la fotocopiadora.</p> <p>L&#39;equip inclou 3 safates de paper de 550 fulls per assegurar-se una llarga tirada d&#39;impressions sense haver d&#39;introduir paper cont&iacute;nuament. Aquest model admet ampliacions amb safates addicionals de fins 4700 fulles, aix&iacute; com acabats professionals en cas que en un futur tinguessin la necessitat.</p> <p>S&#39;inclou la possibilitat de pagament per <a href="/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> mitjan&ccedil;ant quotes mensuals i una proposta de manteniment i cost per p&agrave;gina on queden inclosos: toner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>L&#39;oferta &eacute;s acceptada pel client i es concerta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics instal&middot;len i configuren la fotocopiadora en les oficines de l&#39;empresa a Barcelona i s&#39;encarreguen de formar el personal per a l&#39;&uacute;s de les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MPC4503SP A3 color instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh-mpc4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora color A3 Ricoh MPC4503SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona A3 Ricoh Thu, 15 Oct 2015 14:31:50 +0000 TPS 475 at http://www.tps-telecon.es Impressores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/impressores-barcelona <p>Telecon Printing Solutions &eacute;s una empresa amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en venda, reparaci&oacute; i manteniment d&#39;impressores a Barcelona ia la resta de localitats de la prov&iacute;ncia.</p> <p>Disposem d&#39;un ampli cat&agrave;leg d&#39;impressores de primeres marques (Ricoh, HP, Samsung, Oki, Lexmark, Brother, etc.) i un personal t&egrave;cnic i comercial amb anys d&#39;experi&egrave;ncia en el sector dels equips d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/impressores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Wed, 30 Sep 2015 08:10:26 +0000 TPS 473 at http://www.tps-telecon.es Fotocopiadores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-barcelona <p>Telecon Printing Solutions disposa d&#39;una &agrave;mplia oferta de fotocopiadores a Barcelona i d&#39;un complet servei t&egrave;cnic que ofereix tant als seus clients de Barcelona com de la resta de prov&iacute;ncies.</p> <p><img alt="Imatge de fotocopiadores a Barcelona" src="/sites/default/files/Fotocopiadoras-Barcelona.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Tue, 29 Sep 2015 11:45:55 +0000 TPS 471 at http://www.tps-telecon.es Gestió documental integrada amb Docuware per a despatxos http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/gestio-documental-integrada-amb-docuware-despatxos <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Software de gestió documental Docuware </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Disposar d&#039;una solució d&#039;arxivat i consulta de documents judicials </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Un despatx d&#39;advocats voleu canviar el sistema d&#39;arxivat i consulta de la documentaci&oacute; emprada en els processos judicials.</p> <p>Per a aix&ograve; contacta amb Telecon per accedir a una de les seves solucions de Gesti&oacute; Documental.</p> <p>Primer de tot es comproven les necessitats del despatx i la forma de treball actual.</p> <p>Actualment la documentaci&oacute; s&#39;arxiva en format paper, un cop revisada. Si la documentaci&oacute; es rep en format electr&ograve;nic, s&#39;imprimeix per al seu arxiu.</p> <p>S&#39;estableixen uns punts cr&iacute;tics a millorar:</p> <ul> <li> Acc&eacute;s r&agrave;pid, i de forma compartida, a la documentaci&oacute; arxivada.</li> <li> Fluxos de revisi&oacute; de la documentaci&oacute; rebuda.</li> <li> Evitar la impressi&oacute; de la documentaci&oacute; electr&ograve;nica.</li> </ul> <p>La soluci&oacute; que es proposa al client &eacute;s <strong>DocuWare</strong>, un sistema de gesti&oacute; documental electr&ograve;nica, ampliable i amb tecnologia d&#39;avantguarda, capa&ccedil; de cr&eacute;ixer juntament amb les necessitats del despatx d&#39;advocats.</p> <p>Tots els tipus de documents es capturen, s&#39;arxiven, s&#39;organitzen i es posen a disposici&oacute; de la persona autoritzada, des d&#39;un arxivador central i en q&uuml;esti&oacute; de segons.</p> <p>La soluci&oacute; proposada ofereix:</p> <ul> <li> Una amortitzaci&oacute; des del primer dia</li> <li> Imputar menys hores al proc&eacute;s d&#39;Arxiu i Consulta de la documentaci&oacute;, per reduir el cost intern per cada tr&agrave;mit documental</li> <li> Utilitzar els recursos alliberats per a processos que realment aporten valor a l&#39;empresa (p.ex. responsabilitat clau de l&#39;empleat, atenci&oacute; al client, etc.)</li> </ul> <p>El flux de treball per a la gesti&oacute; de la documentaci&oacute; inclou divers punts:</p> <p><strong>Digitalitzaci&oacute; de la documentaci&oacute;</strong>: el client digitalitzar&agrave; la documentaci&oacute; en format paper fent &uacute;s d&#39;un esc&agrave;ner professional.</p> <p><strong>Arxivat de la documentaci&oacute;</strong>: La documentaci&oacute; en format electr&ograve;nic es dipositar&agrave; en una safata de Docuware a l&#39;espera de ser indexats de manera manual. Per a aix&ograve; es definiran els camps adequats per realitzar les recerques de forma efica&ccedil;: Nom client, nombre expedient, data del document etc</p> <p>Mitjan&ccedil;ant DocuWare s&#39;establir&agrave; un repositori central per a la documentaci&oacute;. El resultat &eacute;s un &uacute;nic arxivador central, que s&#39;utilitzar&agrave; inicialment per a aquests documents, per&ograve; que podr&agrave; incorporar altres en un futur.</p> <p> Gr&agrave;cies a la tecnologia web de DocuWare ser&agrave; possible accedir al sistema DocuWare via un navegador web, p.ex. Internet Explorer o Mozilla Firefox, des de qualsevol PC i lloc, les 24 hores al dia, i fins i tot des de dispositius m&ograve;bils. La interf&iacute;cie d&#39;usuari de DocuWare s&#39;orienta en un escriptori f&iacute;sic, amb elements com la safata per guardar temporalment la documentaci&oacute; nova, els segells i la grapadora. La interf&iacute;cie &eacute;s molt intu&iuml;tiva i f&agrave;cil de manejar.</p> <p>En el projecte es realitza la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; en un equip amb els requisits necessaris. A m&eacute;s es forma al personal i es realitzen les primeres proves de funcionament amb la supervisi&oacute; dels nostres t&egrave;cnics.</p> <p>En cas de qualsevol dubte o incid&egrave;ncia que pogu&eacute;s sorgir, el client disposar&agrave; de suport t&egrave;cnic especialitzat per solucionar-la.</p> <p><a href="/ca/form/formulari-peticio-informacio-pressupost-tps?producto=Software de gestió documental Docuware" rel="nofollow"><img alt="Formulari presupost Software de gestió documental Docuware " src="/sites/default/files/form-producto-cat.jpg" style="width: 200px; height: 200px; border-width: 2px; border-style: solid;" title="" /></a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Solució de gestió documental instal·lada i funcionant amb èxit </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/DocuWare-Logo-600_0.jpg" alt="Imatge de logo de la solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/docuware-pantalla1.jpg" alt="Imatge de la pantalla de recerques de la solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/docuware-pantalla-listas.jpg" alt="Imatge de la pantalla llistes de solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Barcelona Tue, 02 Jun 2015 07:36:58 +0000 TPS 426 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic d'impressores Kyocera a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona <p>Desde <strong>Telecon Printing Solutions </strong>oferim servei t&egrave;cnic d&#39;impressores Kyocera i ens encarreguem de la seva reparaci&oacute;. El nostre equip t&egrave;cnic est&agrave; especialitzat en aquesta marca oferint suport tant a Barcelona com a la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="logo kyocera" src="/sites/default/files/kyocera_logo.gif" style="width: 160px; height: 70px;" /></p> <p><strong>Models d&#39;impressores Kyocera</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Kyocera Hardware Thu, 16 Apr 2015 11:00:28 +0000 TPS 402 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-ts654dn <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar fotocopiadores noves </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en serveis d&#39;infraestructura i ubicada a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions causa que necessiten comprar fotocopiadores noves, equips d&#39;impressi&oacute; tant de color com blanc i negre per a les seves oficines.</p> <p>Sobre la base de la informaci&oacute; que facilita el client, es comenten diverses opcions que podrien adequar-se a les seves necessitats. Per a realitzar una proposta m&eacute;s ajustada es concerta una visita a les seves oficines per valorar les instal&middot;lacions i acabar de comentar detalls i possibilitats.</p> <p>Amb la informaci&oacute; recopilada de les converses i la visita a l&#39;empresa del client es prepara un pressupost en el qual s&#39;inclou la venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4502 A3 color i dues impressores Lexmark ts654dn l&agrave;ser monocrom.</p> <p>L&#39;objectiu amb la inclusi&oacute; de les dues impressores Lexmark en el projecte de compra de noves fotocopiadores &eacute;s que les dues impressores Lexmark monocrom cobreixin les necessitats di&agrave;ries d&#39;impressions en blanc i negre.</p> <p>Cadascuna es situar&agrave; en un departament per facilitar el seu acc&eacute;s al respectiu personal.</p> <p>La venda de la fotocopiadora <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh MP C4502</a>, per&ograve;, est&agrave; pensada per a aquells treballs que requereixin una major c&agrave;rrega, siguin a color o necessitin format A3. La ubicaci&oacute; de la mateixa ser&agrave; entre els departaments per a ser compartida entre els diversos usuaris.</p> <p>El client troba la proposta interessant pel que fa al plantejament, el preu i les prestacions. Un cop acceptada, s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a l&#39;empresa i situen les impressores i la fotocopiadora d&#39;acord a l&#39;acordat, i les configuren segons les necessitats del client.</p> <p>Es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; per assegurar que tot funciona correctament i la qualitat de les impressions &eacute;s &ograve;ptima. En darrer terme, es d&oacute;na una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora i impressores.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Client amb impressores Lexmark i fotocopiadora Ricoh nova instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-30G0226.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark ts654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Venta Noves Laser Color Blanc i Negre A3 A4 Ricoh Lexmark Thu, 16 Apr 2015 10:43:18 +0000 TPS 401 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh MP C300 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c300-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C300 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Renovar parc d&#039;impressió i estalviar costos </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda de productes i solucions industrials amb una de les seves seus Barcelona contacta amb Telecon Printing Solutions interessant per un pressupost per renovar el seu parc d&#39;equips d&#39;impressi&oacute; i reduir les despeses que aquest genera.</p> <p>Des del nostre departament comercial es parla extensament amb el client per con&egrave;ixer m&eacute;s detalls sobre les necessitats i tipus de treball que porta a terme a les seves oficines.</p> <p>A m&eacute;s de la renovaci&oacute; de fotocopiadores, es planteja al client la possibilitat de realitzar un estudi de costos de manera que pugui valorar els avantatges de les noves fotocopiadores en combinaci&oacute; amb un pagament per c&ograve;pia.</p> <p>Es fixa un dia per visitar les oficines i veure in situ el parlat i obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, es prepara una proposta ajustada a les necessitats del client. Hi destaca:</p> <ul> <li> Reducci&oacute; de despeses d&#39;impressi&oacute; gr&agrave;cies al pagament per c&ograve;pia (inclou consumibles, peces i despla&ccedil;aments).</li> <li> Reducci&oacute; del parc d&#39;impressi&oacute;. Se substitueixen fotocopiadores i impressores (total 15 equips) per les noves <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C300</a> (8 unitats), la qual cosa permet una gesti&oacute; m&eacute;s simplificada i un estalvi.</li> <li> Pagament mensual. Gr&agrave;cies a l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de fotocopiadores</a> a 60 mesos, poden disposar dels &uacute;ltims equips sense haver d&#39;abonar tot l&#39;import en un pagament sin&oacute; en c&ograve;modes quotes mensuals.</li> </ul> <p>Donades la n&uacute;merosas avantatges respecte a la situaci&oacute; actual, el client accepta la proposta.</p> <p>S&#39;estableixen uns dies per a les instal&middot;lacions i configuracions de les diverses fotocopiadores Ricoh a les plantes i departaments pr&egrave;viament acordats.</p> <p>A mesura aquestes estan instal&middot;lades i configurades, es realitzen proves per confirmar el seu correcte funcionament i es forma el personal perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh venudes i instal·lades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Renting Preu per copia Venta Ricoh Thu, 02 Apr 2015 09:33:35 +0000 TPS 395 at http://www.tps-telecon.es Venda i instal·lació d'una fotocopiadora Ricoh MP C400 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-duna-fotocopiadora-ricoh-mp-c400-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora color </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada als serveis industrials contacta amb el departament comercial de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores a color que permetin una bona velocitat tant d&#39;escaneig com d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre els requisits desitjats, l&#39;entorn i tipus de treballs als quals es destinar&agrave; la fotocopiadora, etc.</p> <p>A m&eacute;s de comentar els requisits de maquinari es parla sobre les despeses de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>, nombre d&#39;impressions, consumibles, etc.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres equips amb manteniment per part de Telecon Printing Solutions mitjan&ccedil;ant el format de preu per c&ograve;pia.</p> <p>En base a tota aquesta informaci&oacute;, es realitza una proposta de venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C400 color A4 capa&ccedil; d&#39;imprimir fins a 40 c&ograve;pies per minut i escanejar fins a 30 imatges a color per minut ideal per cobrir el volum de l&#39;oficina i per al seu &uacute;s com arxiu documental.</p> <p>La fotocopiadora Ricoh MP C400 oferta inclou diverses safates d&#39;entrada de paper que permeten emmagatzemar fins a 2300 fulls, evitant aix&iacute; que el personal hagi d&#39;estar cont&iacute;nuament pendent d&#39;afegir paper a la fotocopiadora.</p> <p>S&#39;ofereix al client un contracte de manteniment en el format preu per c&ograve;pia, en el qual s&#39;inclouen els consumibles (t&ograve;ners) i els despla&ccedil;aments, intervencions i recanvis que pogu&eacute;s necessitar la fotocopiadora. Mitjan&ccedil;ant aquest contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a>, el client s&#39;evita preocupacions i li permet un estalvi considerable.</p> <p>El client accepta la proposta de venda de fotocopiadora presentada per Telecon i s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a les oficines on romandr&agrave; la fotocopiadora Ricoh MP C400 per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;. Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i de funcionament per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> <p>Finalment es realitza una petita formaci&oacute; per explicar el funcionament a una de les persones de contacte la qual s&#39;encarregar&agrave; de formar els altres treballadors.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de fotocopiadora Ricoh MP C400 amb instal·lació inclosa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300_MPC400_Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Thu, 26 Mar 2015 11:00:56 +0000 TPS 388 at http://www.tps-telecon.es Rènting de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i impressores Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir mitjançant renting una nova fotocopiadora de gran qualitat i impressores auxiliars </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines ubicades a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions interessant-se en la compra d&#39;una fotocopiadora i unes impressores per a les seves oficines.</p> <p>At&eacute;n la seva trucada el departament comercial on en base a les necessitats comentari del client, les seves instal&middot;lacions i forma de treball, se li assessora sobre el tipus d&#39;equips m&eacute;s adequats per al seu despatx.</p> <p>A m&eacute;s dels equips i les seves caracter&iacute;stiques es comenten els diversos tipus de forma de pagament, acordant-se en aquesta ocasi&oacute; que l&#39;opci&oacute; m&eacute;s interessant per al client seria un r&egrave;nting de la fotocopiadora i impressores. Mitjan&ccedil;ant l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> el client podr&agrave; disposar de l&#39;&uacute;ltima tecnologia pagant mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes terminis.</p> <p>En base a la informaci&oacute; obtinguda es redacta una proposta de r&egrave;nting en qu&egrave; s&#39;inclouen una fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i dues impressores l&agrave;ser Lexmark T654.</p> <p>La <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">fotocopiadora Ricoh MP C4502</a> ser&agrave; la fotocopiadora central a l&#39;oficina amb la idea de ser compartida i absorbir els treballs amb major c&agrave;rrega d&#39;impressions.</p> <p>Les dues impressores Lexmark T654 s&#39;utilitzaran per als treballs en blanc i negre que no requereixin molt volum.</p> <p>Quant a la forma de pagament, tal com es va acordar, s&#39;ofereixen dues propostes de renting dels equips d&#39;impressi&oacute; a 48 i 60 mesos perqu&egrave; el client pugui triar la que m&eacute;s li interessi. En aquest cas, la de 48 mesos.</p> <p>Un cop presentada i aprovada la proposta de r&egrave;nting es concreta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; dels equips. Es situa la fotocopiadora en una &agrave;rea comuna per facilitar l&#39;acc&eacute;s del personal a l&#39;equip i les dues impressores en els despatxos per a una major proximitat i immediatesa.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; d&#39;acord a les prefer&egrave;ncies del client, es realitza una bateria de proves per confirmar el seu correcte funcionament i es finalitza amb una formaci&oacute; al personal de l&#39;empresa sobre les principals funcionalitats dels equips instal&middot;lats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora i impressores adquirides mitjançant l&#039;opció de rènting i instal·lades correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF_0.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-T654dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark T654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Renting Venta Ricoh Lexmark Thu, 26 Mar 2015 10:37:15 +0000 TPS 387 at http://www.tps-telecon.es Reparació fotocopiadora Ricoh 2015 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fotocopiadora-ricoh-2015-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh 2015 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fotocopiadora Ricoh 2015 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Laboratori amb oficines ubicades a Barcelona es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per reportar una incid&egrave;ncia en la seva fotocopiadora.</p> <p>El client informa que freq&uuml;entment es queda el paper encallat a l&#39;interior de la fotocopiadora Ricoh, pel que sol&middot;licita la seva reparaci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics de Telecon Printing Solutions es desplacen a les instal&middot;lacions del client per intentar solucionar la incid&egrave;ncia.</p> <p>Ja en l&#39;empresa client, primer de tot vam realitzar unes impressions de prova per observar com es comporten els elements de la fotocopiadora Ricoh 2015 i localitzar on es produeix l&#39;emb&uacute;s del paper.</p> <p>Despr&eacute;s de la revisi&oacute; de l&#39;equip, es localitza l&#39;emb&uacute;s del paper a la zona del fusor de la fotocopiadora.</p> <p>Es revisa tot el grup del fusor de la fotocopiadora procedint a la reparaci&oacute; del mateix.</p> <p>Un cop reparada la fotocopiadora, es repeteixen de nou les proves d&#39;impressi&oacute; i ara aquestes ja processen correctament el paper, sense embussos.</p> <p>Accediu a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-ricoh-barcelona">reparaci&oacute; de fotocopiadores Ricoh</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh 2015 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-ricoh-2015.jpg" alt="Imatge de Fotocopiadora Ricoh 2015" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Reparacio Ricoh Fri, 13 Mar 2015 09:25:38 +0000 TPS 381 at http://www.tps-telecon.es Venda i manteniment de fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-manteniment-fotocopiadores-ricoh-aficio-mp-c4502-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar 2 noves fotocopiadores per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi Oficial de Catalunya amb seu a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una proposta de venda de noves fotocopiadores.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client i ofereix una primera explicaci&oacute; de les diverses opcions que podrien ser les m&eacute;s adequades.</p> <p>Per poder oferir una proposta m&eacute;s ajustada a les necessitats del client, s&#39;estableix un dia de visita a les oficines per analitzar les instal&middot;lacions i forma de treball.</p> <p>En base a la informaci&oacute; recollida en les converses i la visita des Telecon Printing Solutions es presenta una proposta de projecte que inclou la venda i <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de les fotocopiadores</a>.</p> <p>La venda es proposa en format de r&egrave;nting de fotocopiadores, amb el qual el client pot comptar de forma immediata de les noves fotocopiadores Ricoh MP C4502 sense haver de pagar-les al comptat, &uacute;nicament ha d&#39;abonar una petita quota mensual.</p> <p>El contracte de manteniment proposat &eacute;s un contracte de manteniment amb preu per c&ograve;pia, mitjan&ccedil;ant el qual l&#39;empresa client t&eacute; un preu d&#39;impressi&oacute; molt competitiu i a m&eacute;s el t&ograve;ner, peces, recanvis i servei t&egrave;cnic incl&ograve;s.</p> <p>En detall, els diversos punts que engloba el projecte de venda s&oacute;n:</p> <ul> <li> Venda i instal&middot;laci&oacute; de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a les oficines del client i configuraci&oacute; en base a les seves necessitats.</li> <li> Recompra de l&#39;anterior fotocopiadora Ricoh MP C3500, el que suposa un estalvi per al client.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de drivers i programari en 6 pc&#39;s que permet als usuaris treballar amb les dues fotocopiadores directament des dels equips.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; coneguin les principals funcions de la fotocopiadora Ricoh i s&agrave;piguen com utilitzar-les.</li> <li> Contracte de manteniment preu per c&ograve;pia de les 2 fotocopiadores Ricoh.</li> </ul> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh instal·lades, pc&#039;s configurats i personal format </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Afico-MPC4502.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A3 Ricoh Fri, 06 Mar 2015 08:45:09 +0000 TPS 375 at http://www.tps-telecon.es Reparació multifuncional Samsung CLX 6220 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncional-samsung-clx-6220-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Samsung CLX 6220 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació equip multifunció </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per informar de la necessitat de reparaci&oacute; d&#39;una impressora multifuncional Samsung CLX 6220.</p> <p>El client informa que el paper entra correctament en l&#39;equip per&ograve; es queda encallat dins la multifuncional.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa que ha de revisar la multifunci&oacute; Samsung per determinar la causa. Acorden amb el client que ser&agrave; aquest el que la porti a les nostres instal&middot;lacions per ser reparada.</p> <p>Un cop la <strong>Samsung CLX 6220</strong> est&agrave; en el servei t&egrave;cnic es realitzen proves per determinar l&#39;origen de l&#39;emb&uacute;s. El nostre t&egrave;cnic determina que l&#39;error es produeix en el grup d&#39;expulsi&oacute; del paper i ha de ser reparat.</p> <p>Per realitzar la reparaci&oacute; de la Samsung CLX 6220 es procedeix a arreglar el grup de mecanismes encarregats de l&#39;expulsi&oacute; del paper de la impressora multifuncional.</p> <p>Un cop reparat el grup es realitzen les proves finals per confirmar que les fulles surten sense problemes de l&#39;equip i les impressions s&oacute;n correctes.</p> <p>Accediu <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">aquí</a> per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de multifuncionals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Samsung CLX 6220 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncion_samsung_clx6220.jpg" alt="Imatge d&#039;equip multifunció Samsung CLX 6220" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Samsung Thu, 12 Feb 2015 10:45:36 +0000 TPS 361 at http://www.tps-telecon.es Reparació Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2800 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-c2800-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh Aficio MP C2800 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2800 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada al sector de la comunicaci&oacute; gr&agrave;fica es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar la reparaci&oacute; d&#39;una fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2800.&nbsp;</p> <p>Els usuaris han intentat fer el canvi de t&ograve;ner negre per&ograve; informen que l&#39;equip no reconeix el nou consumible.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a les instal&middot;lacions de l&#39;empresa per examinar la fotocopiadora Ricoh.</p> <p>Es realitza una revisi&oacute; de l&#39;equip centrant-se en aquells elements que podrien donar lloc a aquests s&iacute;mptomes.</p> <p>Finalment es comprova que el problema est&agrave; a la bomba del t&ograve;ner negre. Aquesta pe&ccedil;a aquesta avariada i ha de ser substitu&iuml;da per una nova.</p> <p>Un cop canviada la bomba del t&ograve;ner, es realitzen diverses proves per comprovar que la fotocopiadora Ricoh funciona correctament i les impressions tenen la qualitat &ograve;ptima.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-ricoh-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de fotocopiadores Ricoh.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio 2800 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_Aficio_MPC2800.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C2800" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Reparacio Ricoh Mon, 02 Feb 2015 12:25:32 +0000 TPS 354 at http://www.tps-telecon.es Venda Multifuncional Ricoh MP 301SPF a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-multifuncional-ricoh-mp-301spf-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP 301SPF </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una multifuncional per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la compra venda i lloguer d&#39;immobles, contacta amb Telecon Printing Solutions interessant-se en l&#39;adquisici&oacute; d&#39;una equip multifunci&oacute; per a les seves oficines de Barcelona.</p> <p>Els nostres especialistes parlen amb el client per determinar el volum de c&ograve;pies, format i altres funcionalitats que poguessin requerir en el seu flux de treball habitual.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute;, es descarta la possibilitat d&#39;incorporar un equip color i A3 a causa del redu&iuml;t nombre d&#39;impressions d&#39;aquestes caracter&iacute;stiques.</p> <p>Se li proposa al client un equip multifunci&oacute; Ricoh model MP 301SPF, un multifuncional amb impressi&oacute; en blanc i negre i format DIN A4 amb totes les prestacions per satisfer les necessitats de l&#39;oficina on s&#39;instal&middot;lar&agrave;.</p> <p>A m&eacute;s de les funcions de c&ograve;pia i impressi&oacute;, la multifuncional Ricoh els ofereix la possibilitat d&#39;utilitzar les caracter&iacute;stiques d&#39;esc&agrave;ner i fax incloses en l&#39;equip, sempre necess&agrave;ries dins del treball diari d&#39;una empresa.</p> <p>Un cop completada la venda de la multifuncional Ricoh, un membre del nostre servei t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;oficina del client per instal&middot;lar i configurar la nova multifuncional segons les prefer&egrave;ncies desitjades.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Premi aquí, per més informació de la multifuncional Ricoh MP 301SPF.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies (venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Nova multifuncional Ricoh MP 301SPF instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh_mp_301sp_301spf.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP 301SPF de projecte de venda de multifuncional a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Venta Blanc i Negre A4 Ricoh Wed, 21 Jan 2015 11:17:59 +0000 TPS 349 at http://www.tps-telecon.es