Renting http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/24/all ca Avantatges del Renting de Impressores en la compra d'un nou equip http://www.tps-telecon.es/ca/blog/avantatges-del-renting-impressores-compra-dun-nou-equip <p>El r&egrave;nting &eacute;s un servei financer que li permet la compra d&#39;equips d&#39;impressi&oacute;: impressores, fotocopiadores o multifuncionals; pagant en petites i c&ograve;modes quotes mensuals possibilitant aix&iacute; unes formes de pagament que millor s&#39;adaptin a la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/avantatges-del-renting-impressores-compra-dun-nou-equip" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Renting Mon, 28 Sep 2015 10:09:34 +0000 TPS 469 at http://www.tps-telecon.es Renting d' impressores http://www.tps-telecon.es/ca/renting-d-impressores <p>Telecon Printing Solutions dins dels seus serveis, ofereix la possibilitat de pagament de les impressores que els seus clients volen adquirir mitjan&ccedil;ant renting.</p> <p><img alt="Renting d' Impressores" src="/sites/default/files/renting-impressores.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p>Gr&agrave;cies al r&egrave;nting d&#39;impressores podr&agrave; disposar d&#39;equips d&#39;&uacute;ltima generaci&oacute; evitant el pagament inicial. En el seu lloc, podr&agrave; disposar del seu impressora mitjan&ccedil;ant redu&iuml;ts terminis mensuals.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-d-impressores" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Renting Mon, 31 Aug 2015 07:42:35 +0000 TPS 458 at http://www.tps-telecon.es Preus rènting de fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/preus-renting-fotocopiadores <p>Telecon Printing Solutions ofereix un servei de r&egrave;nting que s&#39;adapta a les necessitats dels seus clients.</p> <p>En funci&oacute; de l&#39;equip i el per&iacute;ode de r&egrave;nting nostres clients es beneficien d&#39;un redu&iuml;t preu mensual en l&#39;adquisici&oacute; de les seves fotocopiadores.</p> <p>Mitjan&ccedil;ant aquesta petita quota mensual adquireixen en propietat equips d&#39;&uacute;ltima tecnologia.</p> <p><img alt="Preus de renting de fotocopiadores" src="/sites/default/files/precio-renting-fotocopiadoras.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preus-renting-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Renting Thu, 09 Jul 2015 11:36:45 +0000 TPS 448 at http://www.tps-telecon.es Renting de Fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-ricoh <p>Telecon Printing Solutions ofereix un servei de pagament per les seves fotocopiadores Ricoh mitjan&ccedil;ant renting.</p> <p>Amb el <strong>r&egrave;nting de fotocopiadores Ricoh</strong> podr&agrave; pagar c&ograve;modament els equips adquirits sense haver de comprar-los ni assumir el major desemborsament inicial que aix&ograve; suposa.</p> <p><img alt="Renting de fotocopiadores Ricoh de Telecon Printing Solutions" src="/sites/default/files/renting-Fotocopiadoras-Ricoh-telecon-Printing.jpg" style="width: 600px; height: 199px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Renting Ricoh Thu, 11 Jun 2015 07:01:28 +0000 TPS 431 at http://www.tps-telecon.es Venda d'escàner Cànon a Madrid http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-descaner-canon-madrid <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Madrid </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Canon DR-G1100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Escàner professional per a digitalització de documentació </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Organisme nacional amb seu a Madrid, contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost per a la compra d&#39;un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil">esc&agrave;ner professional</a> per digitalitzar un gran volum de documentaci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per determinar quin tipus d&#39;esc&agrave;ner necessiten. En aquest cas el client, necessita un equip d&#39;alt rendiment apte per a format DIN A3 i capa&ccedil; de digitalitzar un alt volum de documents.</p> <p>El client ja s&#39;havia informat i va coincidir amb el nostre comercial que un equip C&agrave;non DR-G1100 compliria amb els requisits necessaris.</p> <p>L&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 &eacute;s un equip d&#39;alta productivitat amb una velocitat d&#39;escaneig de fins (100ppm / 200ipm). Preparat per suportar grans c&agrave;rregues de treball (25.000 p&agrave;gines / dia) i amb un alimentador per a 500 fulls.</p> <p>Se li realitza una proposta que inclou l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 el programari de captura i gesti&oacute; documental Kofax Express. Tot aix&ograve; al costat d&#39;una garantia de 3 anys amb un temps de resposta in situ de 8 hores, un manteniment i un kit de consumibles anual.</p> <p>D&#39;acord a les converses mantingudes amb el client se li ofereix un c&ograve;mode <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> a 36 mesos com a forma de pagament per a la venda.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost s&#39;envia l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non al client. En aquest cas el seu departament t&egrave;cnic es far&agrave; c&agrave;rrec de la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; del mateix.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Escàner Cànon funcionant correctament en les instal·lacions del client </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Canon_DR-G1100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Cànon DR-G1100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Manteniment Renting Venta A3 Canon Wed, 10 Jun 2015 11:29:24 +0000 TPS 430 at http://www.tps-telecon.es Com funciona el Renting de Fotocopiadores? http://www.tps-telecon.es/ca/com-funciona-renting-fotocopiadores <p>El r&egrave;nting de fotocopiadores &eacute;s un servei financer que Telecon Printing Solutions ofereix als seus clients permetent adquirir fotocopiadores d&#39;&uacute;ltima tecnologia mitjan&ccedil;ant el pagament d&#39;una quota mensual.</p> <p><img alt="Imatges de renting de fotocopiadores" src="/sites/default/files/RENTING-FOTOCOPIADORAS.jpg" style="width: 600px; height: 166px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/com-funciona-renting-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Renting Thu, 07 May 2015 07:49:05 +0000 TPS 416 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh MP C300 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c300-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C300 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Renovar parc d&#039;impressió i estalviar costos </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda de productes i solucions industrials amb una de les seves seus Barcelona contacta amb Telecon Printing Solutions interessant per un pressupost per renovar el seu parc d&#39;equips d&#39;impressi&oacute; i reduir les despeses que aquest genera.</p> <p>Des del nostre departament comercial es parla extensament amb el client per con&egrave;ixer m&eacute;s detalls sobre les necessitats i tipus de treball que porta a terme a les seves oficines.</p> <p>A m&eacute;s de la renovaci&oacute; de fotocopiadores, es planteja al client la possibilitat de realitzar un estudi de costos de manera que pugui valorar els avantatges de les noves fotocopiadores en combinaci&oacute; amb un pagament per c&ograve;pia.</p> <p>Es fixa un dia per visitar les oficines i veure in situ el parlat i obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, es prepara una proposta ajustada a les necessitats del client. Hi destaca:</p> <ul> <li> Reducci&oacute; de despeses d&#39;impressi&oacute; gr&agrave;cies al pagament per c&ograve;pia (inclou consumibles, peces i despla&ccedil;aments).</li> <li> Reducci&oacute; del parc d&#39;impressi&oacute;. Se substitueixen fotocopiadores i impressores (total 15 equips) per les noves <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C300</a> (8 unitats), la qual cosa permet una gesti&oacute; m&eacute;s simplificada i un estalvi.</li> <li> Pagament mensual. Gr&agrave;cies a l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de fotocopiadores</a> a 60 mesos, poden disposar dels &uacute;ltims equips sense haver d&#39;abonar tot l&#39;import en un pagament sin&oacute; en c&ograve;modes quotes mensuals.</li> </ul> <p>Donades la n&uacute;merosas avantatges respecte a la situaci&oacute; actual, el client accepta la proposta.</p> <p>S&#39;estableixen uns dies per a les instal&middot;lacions i configuracions de les diverses fotocopiadores Ricoh a les plantes i departaments pr&egrave;viament acordats.</p> <p>A mesura aquestes estan instal&middot;lades i configurades, es realitzen proves per confirmar el seu correcte funcionament i es forma el personal perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh venudes i instal·lades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Renting Preu per copia Venta Ricoh Thu, 02 Apr 2015 09:33:35 +0000 TPS 395 at http://www.tps-telecon.es Rènting de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i impressores Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir mitjançant renting una nova fotocopiadora de gran qualitat i impressores auxiliars </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines ubicades a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions interessant-se en la compra d&#39;una fotocopiadora i unes impressores per a les seves oficines.</p> <p>At&eacute;n la seva trucada el departament comercial on en base a les necessitats comentari del client, les seves instal&middot;lacions i forma de treball, se li assessora sobre el tipus d&#39;equips m&eacute;s adequats per al seu despatx.</p> <p>A m&eacute;s dels equips i les seves caracter&iacute;stiques es comenten els diversos tipus de forma de pagament, acordant-se en aquesta ocasi&oacute; que l&#39;opci&oacute; m&eacute;s interessant per al client seria un r&egrave;nting de la fotocopiadora i impressores. Mitjan&ccedil;ant l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> el client podr&agrave; disposar de l&#39;&uacute;ltima tecnologia pagant mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes terminis.</p> <p>En base a la informaci&oacute; obtinguda es redacta una proposta de r&egrave;nting en qu&egrave; s&#39;inclouen una fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i dues impressores l&agrave;ser Lexmark T654.</p> <p>La <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">fotocopiadora Ricoh MP C4502</a> ser&agrave; la fotocopiadora central a l&#39;oficina amb la idea de ser compartida i absorbir els treballs amb major c&agrave;rrega d&#39;impressions.</p> <p>Les dues impressores Lexmark T654 s&#39;utilitzaran per als treballs en blanc i negre que no requereixin molt volum.</p> <p>Quant a la forma de pagament, tal com es va acordar, s&#39;ofereixen dues propostes de renting dels equips d&#39;impressi&oacute; a 48 i 60 mesos perqu&egrave; el client pugui triar la que m&eacute;s li interessi. En aquest cas, la de 48 mesos.</p> <p>Un cop presentada i aprovada la proposta de r&egrave;nting es concreta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; dels equips. Es situa la fotocopiadora en una &agrave;rea comuna per facilitar l&#39;acc&eacute;s del personal a l&#39;equip i les dues impressores en els despatxos per a una major proximitat i immediatesa.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; d&#39;acord a les prefer&egrave;ncies del client, es realitza una bateria de proves per confirmar el seu correcte funcionament i es finalitza amb una formaci&oacute; al personal de l&#39;empresa sobre les principals funcionalitats dels equips instal&middot;lats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora i impressores adquirides mitjançant l&#039;opció de rènting i instal·lades correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF_0.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-T654dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark T654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Renting Venta Ricoh Lexmark Thu, 26 Mar 2015 10:37:15 +0000 TPS 387 at http://www.tps-telecon.es Rènting Fotocopiadora Ricoh MP 8001SP a Granollers http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-8001sp-granollers <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/07 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Granollers (Vallès Oriental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP 8001SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir en rènting una fotocopiadora per impressió de grans volums i amb opció d&#039;acabats </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes de salut i higiene amb oficines a Granollers (Barcelona) contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost en mode r&egrave;nting d&#39;una fotocopiadora A3 que suporti una gran c&agrave;rrega de treball i admeti acabats com el grapat.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client per determinar m&eacute;s detalls sobre la c&agrave;rrega de treball i les prestacions que necessiten que tingui l&#39;equip.</p> <p>El client necessita un equip que suporti una alta producci&oacute; i que permeti qualsevol tipus de treball, en color blanc i negre, en A3 o A4 i que admeti m&ograve;duls d&#39;acabats &quot;finisher&quot; en qu&egrave; grapar les seves impressions.</p> <p>El nostre comercial prepara una proposta en la qual s&#39;inclou una excel&middot;lent fotocopiadora, la Ricoh MP 8001SP que compleix tots els requisits sol&middot;licitats. Permet un velocitat d&#39;impressi&oacute; de fins a 80ppm, color, diversos formats de paper fins a A3, disposa d&#39;un finisher de 3000 fulls amb grapat de fins a 50 fulls a m&eacute;s de copiadora &eacute;s impressora, esc&agrave;ner i fax.</p> <p>Es presenta la proposta al client incloent com a modalitat de pagament el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de la fotocopiadora</a> Ricoh a 60 mesos i aquest l&#39;accepta at&egrave;s que s&#39;ajusta perfectament a les seves necessitats. Seguidament, es fixa un dia per a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>El nostre equip t&egrave;cnic, es despla&ccedil;a a les oficines on haur&agrave; d&#39;instal&middot;lar la fotocopiadora. Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; es realitzen diverses proves per confirmar l&#39;&ograve;ptim funcionament de la mateixa i s&#39;explica als usuaris com realitzar els treballs m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh instal·lada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-ricoh-MP8001SP.png" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP 8001SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Renting Venta Laser Color Blanc i Negre A3 Ricoh Mon, 16 Mar 2015 09:01:50 +0000 TPS 382 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3 <p>La fotocopiadora Ricoh A3 MP C2011SP, pertany a la fam&iacute;lia de les fotocopiadores multifuncionals color MP C2003 / 2503/3003/3503/4503/5503/6003, les quals es caracteritzen per tenir una plataforma comuna.</p> <p>Aquestes fotocopiadores multifuncionals s&#39;especialitzen per integrar en una sola m&agrave;quina, les funcions de diversos dispositius com la impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i opcionalment el fax. En el cas de la fotocopiadora Ricoh MP C2011SP color A3 &eacute;s una multifuncional 3 en 1 ja que inclou impressi&oacute;, copiadora i esc&agrave;ner a color.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:28:21 +0000 TPS 357 at http://www.tps-telecon.es Multifunció Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp <p>Ricoh presenta una nova s&egrave;rie de multifuncionals A3 en blanc i negre 4x1: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner i fax opcional. Els models <strong>Ricoh 4054SP/SP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP</strong> s&oacute;n una soluci&oacute; uniforme amb diferents nivells de productivitat, des de 40 a 60 p&agrave;gines per minut.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MP4054.jpg" alt="Multifuncionals Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Grup Telecon Renting Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Tue, 04 Nov 2014 11:41:13 +0000 TPS 309 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh MP C401 a Mollet del Vallès http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c401-mollet-del-valles <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Mollet del Vallès (Vallès Oriental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C401 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reducció de costos d&#039;impressió </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector qu&iacute;mic sol&middot;licita a Telecon Printing Solutions una millora en els costos d&#39;impressi&oacute; del seu parc de fotocopiadores multifuncionals.</p> <p>Dins del projecte el primer pas va ser, realitzar un treball de consultoria i auditoria de la c&agrave;rrega de treball que suportaven els equips d&#39;impressi&oacute; de l&#39;empresa client.</p> <p>Com a resultat de l&#39;estudi i per procedir a la reducci&oacute; de costos en el preu per p&agrave;gina (tant en blanc i negre, com en color) es va oferir la venda en modalitat de renting de 6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401, incloent-hi el consum dins de la quota final de r&egrave;nting de les fotocopiadores.</p> <p>Segons l&#39;an&agrave;lisi i la consultoria de la impressi&oacute;, pel volum de c&ograve;pies que realitza l&#39;empresa client i l&#39;estalvi en el preu per c&ograve;pia que ofereix la tecnologia de les noves fotocopiadores Ricoh MP C401, el client t&eacute; m&agrave;quines amb les &uacute;ltimes prestacions i un estalvi de la inversi&oacute; des de la primera p&agrave;gina impresa.</p> <p>Tot aix&ograve; permet al client obtenir una optimitzaci&oacute; dels costos de les fotocopiadores de l&#39;empresa.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh MP C401.</a></p> <p><a href="/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del renting de fotocopiadores.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 15 dies (comptant auditoria, venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> 6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401 en format A4 color instal·lades i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-panel.jpg" alt="Imatge panell de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Venta Noves Color A4 Ricoh Tue, 28 Oct 2014 09:04:06 +0000 TPS 305 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3 <p>Les noves multifuncionals Ricoh A3 MP C2003SP, MP C2003ZSP, MP C2503SP i MP C2503ZSP color ofereixen quatre funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner color i fax (opcional).</p> <p>S&oacute;n equips amb prestacions que faciliten i redueixen el temps necessari realitzar les diverses tasques a m&eacute;s d&#39;incloure funcions que redueixen el consum. Tot aix&ograve; les converteix en multifuncionals que s&#39;integren en el seu flux de treball digital millorant la productivitat al mateix temps que respecta el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-pantalla.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Fri, 12 Sep 2014 10:38:19 +0000 TPS 280 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3 <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 2554</a>.</p> <p>La nova multifuncional Ricoh MP 2553SP &eacute;s un complet model monocrom A3 que ofereix 4 funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner a color i fax (opcional).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-aficio-mp-2553-pantalla.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Fri, 12 Sep 2014 08:55:36 +0000 TPS 279 at http://www.tps-telecon.es Discontinuació del model MP C300 de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh <div> Recentment Ricoh va informar sobre la discontinuaci&oacute; del seu model de multifuncional l&agrave;ser color <strong>MP C300</strong>. El que era fins ara un dels vaixells ins&iacute;gnia de la multifuncionals a color ser&agrave; substitu&iuml;t per la s&egrave;rie <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">Ricoh MP C401</a>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div><p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 10:46:14 +0000 TPS 276 at http://www.tps-telecon.es