Precio por copia http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/23/all ca Venda de fotocopiadores Ricoh MP C300 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c300-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C300 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Renovar parc d&#039;impressió i estalviar costos </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda de productes i solucions industrials amb una de les seves seus Barcelona contacta amb Telecon Printing Solutions interessant per un pressupost per renovar el seu parc d&#39;equips d&#39;impressi&oacute; i reduir les despeses que aquest genera.</p> <p>Des del nostre departament comercial es parla extensament amb el client per con&egrave;ixer m&eacute;s detalls sobre les necessitats i tipus de treball que porta a terme a les seves oficines.</p> <p>A m&eacute;s de la renovaci&oacute; de fotocopiadores, es planteja al client la possibilitat de realitzar un estudi de costos de manera que pugui valorar els avantatges de les noves fotocopiadores en combinaci&oacute; amb un pagament per c&ograve;pia.</p> <p>Es fixa un dia per visitar les oficines i veure in situ el parlat i obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, es prepara una proposta ajustada a les necessitats del client. Hi destaca:</p> <ul> <li> Reducci&oacute; de despeses d&#39;impressi&oacute; gr&agrave;cies al pagament per c&ograve;pia (inclou consumibles, peces i despla&ccedil;aments).</li> <li> Reducci&oacute; del parc d&#39;impressi&oacute;. Se substitueixen fotocopiadores i impressores (total 15 equips) per les noves <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C300</a> (8 unitats), la qual cosa permet una gesti&oacute; m&eacute;s simplificada i un estalvi.</li> <li> Pagament mensual. Gr&agrave;cies a l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de fotocopiadores</a> a 60 mesos, poden disposar dels &uacute;ltims equips sense haver d&#39;abonar tot l&#39;import en un pagament sin&oacute; en c&ograve;modes quotes mensuals.</li> </ul> <p>Donades la n&uacute;merosas avantatges respecte a la situaci&oacute; actual, el client accepta la proposta.</p> <p>S&#39;estableixen uns dies per a les instal&middot;lacions i configuracions de les diverses fotocopiadores Ricoh a les plantes i departaments pr&egrave;viament acordats.</p> <p>A mesura aquestes estan instal&middot;lades i configurades, es realitzen proves per confirmar el seu correcte funcionament i es forma el personal perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh venudes i instal·lades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Renting Preu per copia Venta Ricoh Thu, 02 Apr 2015 09:33:35 +0000 TPS 395 at http://www.tps-telecon.es Venda i instal·lació d'una fotocopiadora Ricoh MP C400 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-duna-fotocopiadora-ricoh-mp-c400-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora color </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada als serveis industrials contacta amb el departament comercial de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores a color que permetin una bona velocitat tant d&#39;escaneig com d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre els requisits desitjats, l&#39;entorn i tipus de treballs als quals es destinar&agrave; la fotocopiadora, etc.</p> <p>A m&eacute;s de comentar els requisits de maquinari es parla sobre les despeses de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>, nombre d&#39;impressions, consumibles, etc.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres equips amb manteniment per part de Telecon Printing Solutions mitjan&ccedil;ant el format de preu per c&ograve;pia.</p> <p>En base a tota aquesta informaci&oacute;, es realitza una proposta de venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C400 color A4 capa&ccedil; d&#39;imprimir fins a 40 c&ograve;pies per minut i escanejar fins a 30 imatges a color per minut ideal per cobrir el volum de l&#39;oficina i per al seu &uacute;s com arxiu documental.</p> <p>La fotocopiadora Ricoh MP C400 oferta inclou diverses safates d&#39;entrada de paper que permeten emmagatzemar fins a 2300 fulls, evitant aix&iacute; que el personal hagi d&#39;estar cont&iacute;nuament pendent d&#39;afegir paper a la fotocopiadora.</p> <p>S&#39;ofereix al client un contracte de manteniment en el format preu per c&ograve;pia, en el qual s&#39;inclouen els consumibles (t&ograve;ners) i els despla&ccedil;aments, intervencions i recanvis que pogu&eacute;s necessitar la fotocopiadora. Mitjan&ccedil;ant aquest contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a>, el client s&#39;evita preocupacions i li permet un estalvi considerable.</p> <p>El client accepta la proposta de venda de fotocopiadora presentada per Telecon i s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a les oficines on romandr&agrave; la fotocopiadora Ricoh MP C400 per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;. Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i de funcionament per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> <p>Finalment es realitza una petita formaci&oacute; per explicar el funcionament a una de les persones de contacte la qual s&#39;encarregar&agrave; de formar els altres treballadors.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de fotocopiadora Ricoh MP C400 amb instal·lació inclosa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300_MPC400_Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Thu, 26 Mar 2015 11:00:56 +0000 TPS 388 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh amb estudi de costos a Tarragona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-amb-estudi-costos-tarragona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2011-10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Tarragona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i Ricoh MP C300AD </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Estudi de costos i compra de noves fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la distribuci&oacute; productes qu&iacute;mics contacta amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores que puguin complir les necessitats dels seus departaments, tant a nivell de funcionalitats com en la c&agrave;rrega de treball que han de suportar els equips, a m&eacute;s d&#39;estar interessats en una reducci&oacute; de les despeses destinades a impressi&oacute;.</p> <p>En una primera aproximaci&oacute;, els nostres comercials parlen amb el client sobre diverses opcions que li podrien interessar. Se li planteja la possibilitat de fer un estudi de costos per aix&iacute; comparar les despeses actuals amb l&#39;estalvi que tindrien amb la compra de noves fotocopiadores i es presenta un exemple de contracte de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment</a> amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> <p>El client es mostra molt interessat pel que es concerta una visita a les instal&middot;lacions per valorar in situ el que s&#39;ha comentat i recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Un cop realitzada la visita s&#39;inicia l&#39;elaboraci&oacute; de l&#39;informe de costos, on en base de les necessitats del client se li detallen les fotocopiadores que m&eacute;s s&#39;adeq&uuml;en a l&#39;empresa juntament amb l&#39;estalvi que obtindrien respecte a la situaci&oacute; actual.</p> <p>Per a l&#39;elecci&oacute; de les fotocopiadores, es tenen en compte tant funcionalitats especifiques necess&agrave;ries per al flux de treball dels diversos departaments (grapat, safates addicionals, etc.), la c&agrave;rrega de treball i l&#39;estalvi (substituir petites impressores per una fotocopiadora poden aportar prestacions i reduir costos).</p> <p>Es presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta en vista de l&#39;estalvi i avantatges que ofereix la mateixa. En detall, aquesta inclou la venda de dues fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i una Ricoh MP C300AD que li permeten una impressi&oacute; a color i monocrom de qualitat.</p> <p>En la proposta s&#39;inclou addicionalment un contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a> on el client paga per les impressions que realitza i t&eacute; incl&ograve;s el t&ograve;ner, reparaci&oacute;, despla&ccedil;ament i substituci&oacute; de peces de les fotocopiadores.</p> <p>Un cop rebuts els equips, els nostres t&egrave;cnics es desplacen amb ells a l&#39;empresa del client i procedeixen a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels mateixos en els diferents departaments.</p> <p>Finalment, es realitza una formaci&oacute; als usuaris sobre el funcionament de les fotocopiadores Ricoh instal&middot;lades i les funcions m&eacute;s habituals.</p> <p>Premi <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre fotocopiadores Ricoh de la s&egrave;rie MP C300</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-mpc3501ad.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C3501AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_MPC300-Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C300AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Mon, 23 Mar 2015 08:55:00 +0000 TPS 385 at http://www.tps-telecon.es Venda i manteniment de fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-manteniment-fotocopiadores-ricoh-aficio-mp-c4502-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar 2 noves fotocopiadores per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi Oficial de Catalunya amb seu a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una proposta de venda de noves fotocopiadores.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client i ofereix una primera explicaci&oacute; de les diverses opcions que podrien ser les m&eacute;s adequades.</p> <p>Per poder oferir una proposta m&eacute;s ajustada a les necessitats del client, s&#39;estableix un dia de visita a les oficines per analitzar les instal&middot;lacions i forma de treball.</p> <p>En base a la informaci&oacute; recollida en les converses i la visita des Telecon Printing Solutions es presenta una proposta de projecte que inclou la venda i <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de les fotocopiadores</a>.</p> <p>La venda es proposa en format de r&egrave;nting de fotocopiadores, amb el qual el client pot comptar de forma immediata de les noves fotocopiadores Ricoh MP C4502 sense haver de pagar-les al comptat, &uacute;nicament ha d&#39;abonar una petita quota mensual.</p> <p>El contracte de manteniment proposat &eacute;s un contracte de manteniment amb preu per c&ograve;pia, mitjan&ccedil;ant el qual l&#39;empresa client t&eacute; un preu d&#39;impressi&oacute; molt competitiu i a m&eacute;s el t&ograve;ner, peces, recanvis i servei t&egrave;cnic incl&ograve;s.</p> <p>En detall, els diversos punts que engloba el projecte de venda s&oacute;n:</p> <ul> <li> Venda i instal&middot;laci&oacute; de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a les oficines del client i configuraci&oacute; en base a les seves necessitats.</li> <li> Recompra de l&#39;anterior fotocopiadora Ricoh MP C3500, el que suposa un estalvi per al client.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de drivers i programari en 6 pc&#39;s que permet als usuaris treballar amb les dues fotocopiadores directament des dels equips.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; coneguin les principals funcions de la fotocopiadora Ricoh i s&agrave;piguen com utilitzar-les.</li> <li> Contracte de manteniment preu per c&ograve;pia de les 2 fotocopiadores Ricoh.</li> </ul> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh instal·lades, pc&#039;s configurats i personal format </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Afico-MPC4502.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A3 Ricoh Fri, 06 Mar 2015 08:45:09 +0000 TPS 375 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3 <p>La fotocopiadora Ricoh A3 MP C2011SP, pertany a la fam&iacute;lia de les fotocopiadores multifuncionals color MP C2003 / 2503/3003/3503/4503/5503/6003, les quals es caracteritzen per tenir una plataforma comuna.</p> <p>Aquestes fotocopiadores multifuncionals s&#39;especialitzen per integrar en una sola m&agrave;quina, les funcions de diversos dispositius com la impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i opcionalment el fax. En el cas de la fotocopiadora Ricoh MP C2011SP color A3 &eacute;s una multifuncional 3 en 1 ja que inclou impressi&oacute;, copiadora i esc&agrave;ner a color.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:28:21 +0000 TPS 357 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio en Hospitalet de Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/lloguer-2-fotocopiadores-ricoh-aficio-hospitalet-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Hospitalet de Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh Aficio MP C2000 i MP 2000SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Lloguer de fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector de la missatgeria internacional amb seu a l&#39;Hospitalet de Llobregat necessita 2 fotocopiadores en r&egrave;gim de lloguer per a l&#39;&uacute;s a les seves oficines.</p> <p>Aquestes 2 fotocopiadores han de ser 1 en format color i l&#39;altra per a imprimir &uacute;nicament en monocrom. El volum d&#39;impressi&oacute; estimat &eacute;s d&#39;unes 1000 p&agrave;gines en color i unes 4000 p&agrave;gines en negre.</p> <p>Segons aquestes especificacions Telecon realitza la instal&middot;laci&oacute; i el lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio. Per al format color s&#39;instal&middot;la la fotocopiadora Ricoh MP C2000, i per al format blanc i negre la Ricoh MP 2000SP.</p> <p>A m&eacute;s del <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores">lloguer de les fotocopiadores</a>, tamb&eacute; es realitza la contractaci&oacute; de l&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica i els consumibles (t&ograve;ners) amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 anys (contracte de lloguer) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant amb contracte de Lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh_aficio_mp-c2000-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP C2000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-2000-SP-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP 2000SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Manteniment Lloguer Preu per copia Ricoh Fri, 05 Dec 2014 11:37:19 +0000 TPS 318 at http://www.tps-telecon.es Avantatges del Cost Per còpia en la compra de fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/blog/avantatges-del-cost-copia-compra-fotocopiadores <p>Avui en dia les fotocopiadores s&oacute;n un element habitual fins i tot imprescindible en qualsevol oficina. Si la seva empresa necessita comprar una fotocopiadora, hauria d&#39;aprofitar els avantatges del cost per c&ograve;pia.</p> <p>Si necessita adquirir una nova fotocopiadora ha de tenir en compte dos factors:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/avantatges-del-cost-copia-compra-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Preu per copia Mon, 03 Nov 2014 11:01:36 +0000 TPS 308 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3 <p>Les noves multifuncionals Ricoh A3 MP C2003SP, MP C2003ZSP, MP C2503SP i MP C2503ZSP color ofereixen quatre funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner color i fax (opcional).</p> <p>S&oacute;n equips amb prestacions que faciliten i redueixen el temps necessari realitzar les diverses tasques a m&eacute;s d&#39;incloure funcions que redueixen el consum. Tot aix&ograve; les converteix en multifuncionals que s&#39;integren en el seu flux de treball digital millorant la productivitat al mateix temps que respecta el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-pantalla.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Fri, 12 Sep 2014 10:38:19 +0000 TPS 280 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3 <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 2554</a>.</p> <p>La nova multifuncional Ricoh MP 2553SP &eacute;s un complet model monocrom A3 que ofereix 4 funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner a color i fax (opcional).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-aficio-mp-2553-pantalla.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Fri, 12 Sep 2014 08:55:36 +0000 TPS 279 at http://www.tps-telecon.es Discontinuació del model MP C300 de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh <div> Recentment Ricoh va informar sobre la discontinuaci&oacute; del seu model de multifuncional l&agrave;ser color <strong>MP C300</strong>. El que era fins ara un dels vaixells ins&iacute;gnia de la multifuncionals a color ser&agrave; substitu&iuml;t per la s&egrave;rie <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">Ricoh MP C401</a>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div><p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 10:46:14 +0000 TPS 276 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4 <p>Ricoh llen&ccedil;a la nova multifuncional color MP C401SP que copia, escaneja, imprimeix i envia faxos. Un model que substitueix l&#39;emblem&agrave;tica MP C300 i a la MP C400.&nbsp;</p> <p>La <strong>Ricoh MP C401SP</strong> Un equip molt complet que ofereix un gran rendiment, una alta fiabilitat i productivitat. Tot aix&ograve; acompanyat d&#39;uns resultats de gran qualitat d&#39;imatge i unes excel&middot;lents funcions d&#39;acabat.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-panel.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP detall pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 07:47:18 +0000 TPS 275 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S. Alta producció en impressió http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio <p>Les impressores RICOH Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S estan englobades dins d&#39;una gamma d&#39;equips d&#39;alta producci&oacute; en blanc i negre que inclouen impressora, copiadora i esc&agrave;ner.</p> <p>Aquesta s&egrave;rie de solucions d&#39;impressi&oacute; professional de Ricoh ofereixen una fiabilitat excepcional juntament amb una excel&middot;lent qualitat d&#39;imatge i gesti&oacute; del paper. Tot aix&ograve; li aporta a l&#39;usuari una gran productivitat i unes caracter&iacute;stiques ideals per a entorns d&#39;alta producci&oacute;.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-pro-8100-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-pro-8100-full.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista global" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Ricoh Mon, 09 Jun 2014 08:23:30 +0000 TPS 264 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition. Solució impressió professional http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional <p>La <strong>Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition</strong> no &eacute;s una impressora, sin&oacute; que &eacute;s un avan&ccedil;at sistema d&#39;impressi&oacute; digital en color, que ofereix una qualitat i fiabilitat superiors dins del mercat d&#39;impressi&oacute; de producci&oacute; professional.</p> <p>Els models Ricoh Pro C901 i Ricoh Pro C901S permeten produir una gran varietat de material impr&egrave;s amb diversitat d&#39;acabats, i amb volums d&#39;impressi&oacute; tant baixos com alts obtenint una significativa millora de la productivitat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_pro-c901-lateral.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_pro-c901-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Solucions Impressio Barcelona Preu per copia Venta Noves Laser Color Ricoh Sun, 01 Jun 2014 08:57:51 +0000 TPS 262 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 3054</a>.</p> <p>Les multifuncionals <strong>Ricoh MP 3053SP</strong> pertanyen a una fam&iacute;lia d&#39;equips que permeten una millora de la productivitat minimitzant l&#39;impacte que aquestes puguin causar sobre el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal-finisher.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal amb safates" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Thu, 15 May 2014 14:45:15 +0000 TPS 260 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp <p>Telecon els presenta les fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP amb funcions d&#39;impressora, fotocopiadora, fax i esc&agrave;ner. Aquests models permeten una millora del flux de treball de la seva oficina gr&agrave;cies a la seva alta velocitat d&#39;impressi&oacute; i la seva facilitat d&#39;&uacute;s i maneig del paper.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C6502SP-MP-C8002SP-frontal.jpg" alt="Imatge de la Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C6502SP-MP-C8002SP-bandejas-pantalla.jpg" alt="Imatge dels detalls de la Ricoh MP C6502SP i C8002SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Tue, 21 Jan 2014 09:19:12 +0000 TPS 239 at http://www.tps-telecon.es