El cost real d'externalitzar la impressió de la seva empresa

D'acord a un últim estudi realitzat per una consultora independent, moltes empreses no realitzen una gestió òptima dels seus recursos d'impressió bé sigui per no aplicar l'última i més adequada tecnologia per al seu entorn de treball o per no tenir fixats uns processos d'impressió correctes.

Aquestes empreses, acaben generant una despesa anual de 4.103 milions d'euros als quals hem d'afegir 8.896.000 d'euros que engloben la despesa interna que suposen els materials de les impressions.

Aquest estudi, que té com a títol "Gestió més intel·ligent de la impressió: control de costos i impacte mediambiental" posa en evidència que si en lloc d'externalitzar s' internalitzesin més processos d'impressió en les empreses, l'estalvi es situaria sobre els 1.117 milions d' euros. Les conclusions estan obtingudes en base a l'anàlisi de despeses, mètodes d'impressió i també en dades oficials procedents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) .

Si ens centrem a Espanya la despesa corresponent a consumibles i impressions és de prop de 13.000 milions euros dels quals aproximadament un 32% es pot atribuir als processos d'impressió externalitzats. Desglossant aquest estudi, podem observar que per sectors els que requerien una gestió més eficient de la impressió són: Administració Pública i Defensa (153 milions d'euros), Educació (123 milions d'euros) i les Empreses d'arquitectura i consultoria tècnica (99 milions d'euros).

Avui dia encara es recorre a la impressió interna només per a petits volums, processos del dia a dia etc. i es deixa l'externalització per a grans volums, més qualitat, cartelleria, material corporatiu etc. Aquest comportament tan habitual genera unes despeses considerables, què tal com indicàvem en paràgrafs anteriors, podrien ser reduïts utilitzant una millor tecnologia i modificant els processos interns d'impressió.

En qualsevol cas, sempre haurem estudiar cada empresa i valorar diversos punts:

  • Equips d'impressió: revisar si disposen d'equips adequats (impressores, fotocopiadores o multifuncionals) per realitzar les tasques d'impressió que actualment externalitzem.
  • Personal de l'empresa: comprovar si els treballadors disposen de temps per dedicar a aquestes tasques sense que això afecti a les habituals i si seria rendible. Si estan formats per realitzar-les etc.
  • Tipus d'impressió/costos: valorar quin tipus de documents imprimim i que ens cobren per això. Per exemple, si sempre imprimim molts documents amb un petit logo a color, comptarà com a pàgina a color. Potser internalitzant la impressió reduiríem aquest cost.
  • Qualitat i tecnologia d'impressió: per a una empresa no és fàcil assumir un canvi freqüent d'equips d'impressió mentre que en externalitzar, les empreses especialitzades en impressió si que actualitzen les seves màquines més habitualment.

En conclusió, aquest estudi posa en evidència que l'actual tecnologia d'equips d'impressió permet realitzar internament moltes de les tasques que tradicionalment externalizábamos. El fet d'internalitzar implica una anàlisi prèvia dels processos de l'empresa de manera que es poden optimitzar els protocols d'impressió que s'apliquen. Tot això, suposaria un estalvi econòmic i de temps a més d'un benefici per al medi ambient reduint la despesa de material, energia i les emissions de diòxid de carboni.

Per a més informació relacionada amb la reducció del cost d'impressió, llegiu el nostre article: Com reduir costos d'impressió per millorar la seva rendibilitat .

Per a una anàlisi detallada dels costos d'impressió a la seva empresa, contacti amb Telecon Printing Solutions .